Bystyret i Oslo har denne uken gått inn for å innføre dieselforbud på de mest forurensede dagene, men møter nå motstand fra statlig hold. Både regjeringen, NAF og Statens vegvesen er skeptiske til et slikt forbud, og dermed kan det se ut til at Stortingets tidligere vedtak om å la kommunene få innføre lokale forbud, ikke vil bli noe av. I stedet har Stortinget landet på et kompromiss, men miljøbyråden i Oslo, Guri Melby (V) mener det aktuelle stortingsvedtaket er ullent og ikke gir noe direkte svar på om kommunen får den hjemmelen den altså nå har stemt for.

Forbud mot bruk av dieselbiler på dager med høy luftforurensing opphevet

Forbud mot å kjøre dieseldrevne biler på dager med mye luftforurensing har vært tenkt som et akuttiltak for å bedre luftkvaliteten i utsatte områder. Stortinget vedtok også i 2012 at det skulle være opp til den enkelte kommune å innføre dieselforbud, men Statens vegvesen stanset tiltaket siden det ville være for vanskelig å gjennomføre. FrP er blant de som er motstandere av forslaget. Skepsisen begrunnes med problemene med både håndhevingen av forbudet, gjennomføringen av det og problemene det vil skape for folk. NAF trekker også frem at forbudet kan være vanskelig å forstå for de som har kjøpt dieselbil i tro på at det er et godt miljøkjøp.

Flere norske byer har til tider hatt så dårlig luft at den kvaliteten er utenfor det lovlige nivået. Luftforurensingen hevdes å kunne utløse og forverre sykdommer i spesielt luftveier og hjerte-karsystemet, i tillegg til at det knyttes til økningen av blant annet diabetes.